Algemene voorwaarden – Cursus

Dit zijn de algemene voorwaarden van Fairy Organized – cursus. Fairy Organized is gevestigd in  Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77187210 en gevestigd op het  adres Catharina van Clevelaan 27 te Amstelveen. 

Artikel 1. Begrippen  

1.1. Fairy Organized is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die aan jou een  online cursus verkoopt.  

1.2. Jij bent klant van Fairy Organized. Jij bent een deelnemer van de cursus (in 1 dag je kledingkast  op orde). 

1.3. Wij (Fairy Organized en jij) sluiten samen een overeenkomst. Dat zijn afspraken over de cursus  die jij van Fairy Organized koopt.  

1.4. Schriftelijk: daarmee bedoelen we niet alleen ouderwetse post op papier, maar ook afspraken  via e-mail, WhatsApp en andere berichtenservices.  

1.5. Cursus: hiermee worden niet alleen cursussen bedoeld, maar ook andere online diensten zoals  masterclasses en trainingen.  

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden  

2.1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen jou en Fairy  Organized. Ze zijn daarmee onderdeel van de overeenkomst en bevatten afspraken tussen ons.  

2.2. Gebruik jij zelf algemene voorwaarden? Dan worden deze algemene voorwaarden hierbij  uitdrukkelijk van de hand gewezen, oftewel buiten toepassing verklaard. Alleen de algemene  voorwaarden van Fairy Organized zijn van toepassing.  

2.3. We kunnen samen afspreken dat bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden buiten  toepassing worden gelaten. Die afwijking is pas geldig als we het daar allebei over eens zijn.  

2.4. Stel dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden  niet wettelijke toegestaan zijn, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De  overige artikelen blijven dan wel van toepassing.  

2.5. Fairy Organized mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen als zij dit nodig vindt. Jij  ontvangt dan de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden. Als de wijziging ingrijpende  gevolgen heeft voor jouw rechten, mag je de overeenkomst ontbinden.  

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst  

3.1. Een overeenkomst komt juridisch gezien tot stand op het moment dat een aanbod wordt  geaccepteerd. Als jij de cursus van Fairy Organized hebt gekocht via de webshop, hebben we een  overeenkomst gesloten. 

3.2. Bij het afronden van jouw bestelling in de webshop, heb je ook deze algemene voorwaarden  geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze overeenkomst.    

3.3. Als er in het aanbod van Fairy Organized een kennelijke vergissing of verschrijving staat, kan  Fairy Organized niet worden gehouden aan dit aanbod.  

3.4. Het meest actuele aanbod van Fairy Organized is op haar website te vinden. Het aanbieden van  een cursus voor een bepaalde prijs, betekent niet dat de cursus later voor dezelfde prijs alsnog  gekocht kan worden.  

3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod van de cursus. Bij  een cursus met levenslange toegang, betekent dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

Artikel 4. Prijs en betaling  

4.1. De website van Fairy Organized bevat de prijs van het specifieke aanbod van de cursus die jij  koopt. Deze prijs is altijd inclusief 21% btw.  

4.2. Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je  bent dan verplicht om de volledige cursusprijs te voldoen.  

4.3. Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd doet, mag Fairy  Organized jouw toegang tot de cursus tijdelijk blokkeren (opschorten). Zodra je de  termijnbetaling hebt voldaan, krijg je weer toegang.   

4.4. Als je onterecht gebruik maakt van een kortingscode, zal Fairy Organized de gebruikte korting  plus € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Je bent verplicht om deze onterecht  gebruikte korting plus administratiekosten te voldoen en jouw toegang tot de cursus wordt  ingetrokken tot deze factuur is betaald.  

4.5. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je van rechtswege in verzuim en zal Fairy Organized wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode  vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je betaald hebt. Voor de  hoogte van de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.  

4.6. Op het moment dat Fairy Organized kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel  tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij  jou in rekening gebracht.  

4.7. Fairy Organized is ervan overtuigd dat de online cursussen jou helpen bij een opgeruimd huis en een opgeruimd hoofd. Ben je toch niet tevreden zijn over je aankoop, dan kun je tot twee weken na je aankoop contact met ons opnemen om aanspraak te maken op garantie. Je mailt dan naar eefje@fairyorganized.nl en geeft aan waarom je niet tevreden bent. Om in aanmerking te komen voor teruggave van je aankoop, dien je alle video’s van de cursus te hebben bekeken en afgerond te hebben.

4.8. Ga je failliet, wordt er surseance van betaling verleend, wordt jouw bedrijf geliquideerd of wordt  er ten laste van jou beslag gelegd? Dan zijn eventuele vorderingen van Fairy Organized op jou direct opeisbaar. Als je nog niet volledig voor de cursus hebt betaald, wordt jouw toegang  ingetrokken. Volledig betaalde cursussen blijven toegankelijk. 

Artikel 5. Welke verplichtingen hebben we over en weer?  

5.1. Fairy Organized spant zich bij het uitvoeren van de overeenkomst in om jou door middel van de  cursus te helpen om de door jou gewenste resultaten te behalen. Fairy Organized garandeert  niet dat jij deze resultaten haalt: dat kan zij niet. De verplichtingen van Fairy Organized kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. Fairy  Organized is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.   

5.2. Bij het volgen van een online cursus is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en  jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.  

5.3. Indien Fairy Organized informatie van jou nodig heeft, heb jij de verplichting om deze informatie  op tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Dat geldt ook voor informatie die van derden afkomstig  is. Eventuele extra kosten die Fairy Organized maakt doordat jij dit artikel niet naleeft, worden  bij jou in rekening gebracht.  

5.4. Fairy Organized zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen. Jij draagt altijd zelf de  verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.  

5.5. Fairy Organized mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de  overeenkomst uit te voeren.  

5.6. Omdat je direct toegang krijgt tot de volledige cursus, is Fairy Organized deze verplichting direct  nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. De grootste waarde van de overeenkomst  zit in de content van de online cursus. Extra sessies, documenten, aanvullingen of andere extra’s  zijn altijd bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs en daar kan dan  ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op  welke grond dan ook.  

Artikel 6. Hoe kan de overeenkomst eindigen?  

6.1. Fairy Organized heeft altijd het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel  van het ontnemen van toegang tot de cursus. Dit mag Fairy Organized naar eigen inzicht doen  indien zij van mening is dat er een verstoring is van de verhouding tussen ons. Er ontstaat dan  geen recht op een schadevergoeding.  

6.2. Als jij je niet houdt aan de afspraken van onze overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen  uit deze algemene voorwaarden), heeft Fairy Organized het recht om jou de toegang tot de  cursus te ontnemen. Ook kun je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere  cursussen. Er ontstaat in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting.  

6.3. Fairy Organized heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het  aanbieden van de cursus en de content offline haalt. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er  ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat Fairy Organized de overeenkomst al is  nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.  

6.4. Fairy Organized geeft aan jou het recht om binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, de  overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar  eefje@fairyorganized en we maken het in orde.  

6.5. Volg jij de cursus als particulier en wil jij zelf de overeenkomst beëindigen na deze termijn van 14  dagen? Dan wordt er gekeken of alle content al beschikbaar is gesteld en zo niet: dan worden de  kosten naar rato verrekend. Dit is het loon waarop Fairy Organized recht heeft vanwege het door  jou genoten voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst (het toegang hebben tot de cursus). Fairy Organized benadrukt dat er geen eigen waarde hangt aan bonussen, zie artikel 5.6. 

6.6. Volg je de cursus als ondernemer, dan kun je de overeenkomst na de termijn van 14 dagen uit  artikel 6.4 niet meer opzeggen. Op het moment dat je toegang hebt gekregen en hebt betaald  zijn we namelijk allebei onze verplichtingen nagekomen en is er aan Fairy Organized een  redelijke vergoeding betaald (namelijk de cursusprijs) voor het ter beschikking stellen van de  cursus.  

6.7. Er zijn ook nog een paar situaties waarin wij allebei gerechtigd zijn om de overeenkomst per  direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt, te ontbinden. Dat gaat over situaties waarin  ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt  aangevraagd of uitgesproken.  

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten  

7.1. Fairy Organized is eigenaar van alle inhoud en informatie van de cursus. Alle informatie valt  onder het intellectuele eigendomsrecht van Fairy Organized als maker. Jij krijgt een  gebruikslicentie voor de afgesproken duur van de cursus die je hebt gekocht.  

7.2. Het is jou niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te  reproduceren, te kopiëren, te wijzigen enzovoorts: je mag er alleen kennis van nemen en de  kennis die je opdoet voor eigen doeleinden gebruiken.  

7.3. Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar  niet uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, social  media posts van besloten accounts enzovoorts.  

7.4. Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende  situaties: (i) gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken  van de informatie zonder toestemming van Fairy Organized, (iii) kopiëren en aanpassen van de  informatie. Elke overtreding van wat er in artikel 7 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder  geval gezien als een inbreuk op het auteursrecht.  

7.5. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal Fairy Organized een vergoeding in rekening brengen van  driemaal de huidige cursusprijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht).  Deze vergoeding sluit het recht van Fairy Organized om verdere vergoeding te eisen voor overige  geleden schade niet uit.  

Artikel 8. Hoe zit het met aansprakelijkheid?  

8.1. Fairy Organized is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze overeenkomst. Slechts  in het geval dat Fairy Organized hetgeen zij moet doen op grond van de overeenkomst niet goed  uitvoert en als dat aan haar te wijten is, of als Fairy Organized onrechtmatig heeft gehandeld  tegenover jou waardoor Fairy Organized aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel.  

8.2 Fairy Organized is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of  gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gevolgschade,  psychische schade) is altijd uitgesloten.  

8.3 De aansprakelijkheid van Fairy Organized is beperkt tot maximaal de waarde van de  overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van Fairy Organized tot uitkering overgaat.  Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke  schadegeval.  

8.4 Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als jij Fairy Organized hebt gewezen op  de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging. Dit wordt een ingebrekestelling  genoemd. In die ingebrekestelling moet je aan Fairy Organized een redelijke termijn geven om  de situatie te herstellen of om alsnog na te komen. Pas als Fairy Organized daar niet aan heeft  voldaan, kan er mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden  toegekomen. Als de nakoming of het herstellen blijvend onmogelijk is, geldt dit vereiste van een  ingebrekestelling niet.  

8.5 Alles wat je in dit artikel hebt gelezen over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid,  geldt niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fairy  Organized. 

8.6 Fairy Organized benadrukt jouw eigen verplichtingen die je hebt op grond van artikel 5.  

8.7 Fairy Organized is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat jij onjuiste,  onvolledige of niettijdige informatie hebt verstrekt.  

8.8 Jij vrijwaart Fairy Organized voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden  met de inhoud van de cursus.  

Artikel 9. Situatie van overmacht  

9.1. Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat Fairy Organized de overeenkomst niet (langer)  kan uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal Fairy Organized jou daar zo snel mogelijk van  op de hoogte stellen.  

9.2. In het geval van overmacht, gaat Fairy Organized over tot het opschorten van de nakoming van  de overeenkomst. Dat houdt in dat Fairy Organized de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert.  Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe lang de situatie van overmacht duurt.  

9.3. Als deze situatie langer dan één maand duurt, dan mogen wij allebei besluiten om de  overeenkomst te ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze  ontbinding, hoeft er geen rechter aan te pas te komen.  

9.4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of  epidemie, ziekte van Fairy Organized, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor,  oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om  situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Fairy Organized liggen. Storingen of andere  situaties van overmacht bij leveranciers van Fairy Organized, gelden ook als overmacht voor Fairy  Organized.  

Artikel 10. Praktische kant van de cursus  

10.1. Fairy Organized maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden  (leveranciers). Fairy Organized is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze  leveranciers. Fairy Organized kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.  

10.2. Fairy Organized kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus  uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).  

10.3. Toegang tot de cursus is persoonsgebonden en elke cursus kan met één account worden  gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met  anderen die geen toegang hebben. Wil je met een (grote) groep deelnemen aan de  cursus? Neem dan contact op voor een voorstel op maat.  

10.4. Fairy Organized kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te  geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt  betaald.  

10.5. Je mag tijdens de cursus inspiratie opdoen (dat is juist de bedoeling!), maar je mag de  cursus niet kopiëren. In het geval dat Fairy Organized van mening is dat jij (onderdelen  van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.  

10.6. Je mag je in de 12 maanden na de start van de cursus, geen soortgelijke cursus  ontwikkelen.  

10.7. Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van is toegestaan,  ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou  kunnen volgen. Screenrecordings van de cursus mag je niet maken of delen.  

10.8. Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang  Fairy Organized bestaat of tot het moment dat Fairy Organized besluit de cursus offline  te halen.  

10.9. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de cursus op tijd volgt en eventuele materialen  opslaat om ze later alsnog in te kunnen zien. Als jij de cursus niet volledig hebt gekeken  op het moment dat deze niet meer toegankelijk is, is voor jouw eigen risico.    

10.10. Soms kun je zelf actief input leveren aan de community of in reacties onder  cursusvideo’s. Je mag op deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste  berichten plaatsen. Fairy Organized mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou  geleverde bijdrage verwijderen.  

10.11. Op het moment dat Fairy Organized besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit  eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat  je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te  downloaden.  

Artikel 11. Klachten  

11.1. Heb jij een klacht over de cursus? Meld dit dan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat je  toegang hebt gekregen tot de cursus.  

11.2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via eefje@fairyorganized.nl, voorzien van  een onderbouwing. Fairy Organized zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en  naar een oplossing zoeken.  

11.3. Fairy Organized heeft het recht om een eventueel door jou geconstateerd gebrek te  herstellen.  

11.4. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.  

Artikel 12. Wat spreken we tot slot nog af?  

12.1. Alle informatie die wij over en weer delen in het kader van de overeenkomst, zullen wij  allebei geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.  

12.2. Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

12.3. Als er een geschil tussen ons ontstaat, zullen we ons eerst maximaal inspannen om  zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan moet  het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar  Fairy Organized is gevestigd, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt.  

12.4. In de wet worden verschillende verjaringstermijnen gehanteerd. In afwijking hiervan,  hanteert Fairy Organized voor alle vorderingen tegen haar, een verjaringstermijn van  één jaar.  

 

Fairy Organized | www.fairyorganized.nl | eefje@fairyorganized.nl | 06-55861905 |  IBAN NL54INGB0009354698 | KvK nummer 77187210 | btw-nummer NL003162161B36  

Contactgegevens

Fairy Organized
eefje@fairyorganized.nl
06-55861905
KVK: 77187210

Social Media

Disclaimer      Privacyverklaring      Leveringsvoorwaarden      Reviewbeleid      ©2024 Fairy Organized