Leveringsvoorwaarden

Laatste update: januari 2023

1. Algemeen

Degene die met Fairy Organized een overeenkomst aangaat, wordt de opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Fairy Organized sluit met de opdrachtgever.

2. Kwaliteit

Fairy Organized verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk gebeurt naar het beste vermogen van Fairy Organized.

3. Resultaten

De gewenste resultaten van advies of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel Fairy Organized als de opdrachtgever zet zich optimaal in om tot een goed eindresultaat te komen.

4. Offertes en overeenkomsten

Offertes en voorstellen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de aanvaardingstermijn die in de offerte staat. Fairy Organized kan niet aan haar offertes worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, een vergissing of verschrijving bevat. De in offertes en voorstellen vermelde prijzen zijn exclusief materiaalkosten, reiskosten van € 0,35 cent p/km vanaf 30 km enkele reis en parkeerkosten, tenzij anders aangegeven. Bij een reistijd langer dan 30 minuten wordt het uurtarief berekend.

Alle genoemde bedragen worden inclusief 21% BTW gefactureerd. Na ontvangst van de ondertekende offerte stuurt Fairy Organized de opdrachtgever een schriftelijke of digitale bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat het voorstel en de leveringsvoorwaarden van Fairy Organized. Binnen zeven dagen na verzending van de bevestiging mag de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. Door het ondertekenen van de offerte of het voorstel gaat de opdrachtgever akkoord met de beschrijving van het advies of coachtraject en de leveringsvoorwaarden.

5. Duur en beëindiging van opdrachten

Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen de opdrachtgever en Fairy Organized op ieder moment worden beëindigd of verlengd. Fairy Organized heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in het nakomen van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op is gewezen en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, mag de andere partij de overeenkomst beëindigen. De beëindigde partij hoeft de tekortkomende partij geen vergoeding te betalen. De al geleverde werkzaamheden worden op de afgesproken manier betaald. Fairy Organized mag de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden als de opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt.

6. Facturering en betaling

Fairy Organized stuurt de (digitale) factuur achteraf met een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over op IBAN NL54INGB0009354698

op naam van Fairy Organized, Amstelveen. Als betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, wordt de wettelijk toegestane rente in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is van (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. Als Fairy Organized hogere kosten voor incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden ook op de opdrachtgever verhaald.

7. Annulering van afspraken

Annuleert de opdrachtgever een gemaakte afspraak 48 uur of langer van tevoren? Dan brengt Fairy Organized geen kosten in rekening. Annuleert de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 48 uur voor aanvang, of komt de opdrachtgever de gemaakte afspraak niet na, dan heeft Fairy Organized het recht 50% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

8. Overmacht

Bij situaties van overmacht waardoor advies of coaching niet volgens opdracht kan worden uitgevoerd, stelt Fairy Organized de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte. Fairy Organized komt met een voorstel voor alternatieve data waarop advies of coaching alsnog wordt gegeven. De opdrachtgever heeft het recht om de afname van het desbetreffende onderdeel van

het advies of coaching traject kosteloos te annuleren. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Fairy Organized brengt geen extra kosten in rekening voor de verzorging van advies of coaching die volgen uit situaties van overmacht.

9. Privacy

Fairy Organized verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Dit geldt voor alle vertrouwelijke gegevens die Fairy Organized te zien krijgt. Fairy Organized beheert persoonsgegevens op de manier die de wet voorschrijft. Hiervoor is een aparte privacyverklaring opgesteld.

10. Intellectuele eigendom

Al het coaching materiaal dat door Fairy Organized wordt gegeven, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag daardoor nooit openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, al dan niet in gewijzigde vorm. Het mag niet aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Fairy Organized.

11. Aansprakelijkheid

Fairy Organized is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Fairy Organized. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van schade zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk bij Fairy Organized meldt. Als door of in verband met het verrichten van diensten van Fairy Organized of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Fairy Organized afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt. Elke aansprakelijkheid van Fairy Organized voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

12. Het Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten die niet zijn genoemd in deze overeenkomst.

Contactgegevens

Fairy Organized
eefje@fairyorganized.nl
06-55861905
KVK: 77187210

Social Media

Disclaimer      Privacyverklaring      Leveringsvoorwaarden      Reviewbeleid      ©2024 Fairy Organized